zajímalo by mě,…

Při výběru architekta je vždy vhodné získat co nejvíce informací.

Navštivte internetové stránky architekta

Základní povědomí o práci architekta lze obvykle získat na internetových stránkách kanceláře. Uděláte si tak představu o stylu jeho práce i o rozsahu projektů a realizací.

Sjednejte si nezávaznou osobní schůzku

Dalším krokem by měla být osobní schůzka, na které proberete s architektem své záměry a možnosti. Získáte lepší představu o práci architekta a jeho přístupu k vám a vašim požadavkům. Je dobré určit si priority ohledně toho, co od domu očekáváte. Důležité je, aby vám architekt nevnucoval řešení, které vám nevyhovuje. Pokud však architekt své záměry dostatečně zdůvodní, nechte si poradit.

Oslovte více architektů

Nebojte se oslovit více architektů. Pokud je architekt solidní, první schůzku vám nabídne zdarma. Nejdete tedy do žádného rizika.

Zadávejte projekt postupně

Pokud chcete mít průběh spolupráce s architektem co nejvíce pod kontrolou, zadávejte architektovi jednotlivé fáze projektu postupně. Pokud nebudete s předchozí prací spokojeni, můžete spolupráci snáze rozvázat.

Není nad doporučení

Úplně ideální je, pokud vám architekta někdo doporučí. Znamená to, že byl v celém průběhu tvorby a realizace projektu s architektem spokojený.

Viz také častý dotaz:
jak správně vybrat zhotovitele stavby

Dům je navržen na míru nejen vám, ale i konkrétnímu místu, pro který je určen a to ve všech individuálních detailech.

Získáte dům, který bude jedinečným originálem.

Dobrý architekt neřeší dům pouze prakticky, ale vkládá do něj i „duchovní rozměr“.

Cena projektu je pouze zlomkem nákladů za jaký celou stavbu pořídíte, a přesto realizaci zásadním způsobem ovlivňuje.

Většina klientů realizuje stavbu domu pouze jednou za život, proto je na místě zodpovědný přístup s výhledem na desetiletí.

Katalogový projekt získáte levněji, ale i sebemenší změny projektu hradíte a to dle rozsahu změn v řádu tisíců i desetitisíců korun.

Architekt vám nabídne zajímavá řešení, která by vás nenapadla – často to vede k realizaci za srovnatelné peníze.

Architekt se postará o celý průběh stavby, včetně jejího předchozího projednání s úřady, stavebního dozoru nebo dodržení nákladů stavby.

Součástí individuálního projektu může být i návrh interiéru, jehož koncept vzniká už při tvorbě návrhu celého domu.

Viz také častý dotaz:
jak správně vybrat architekta

Občas se setkáváme s námytkou, že pro stavbu domu investor nepotřebuje návrh domu od architekta, ale postačí zadat vypracování dokumentace pro stavební povolení pouze u projektanta. Potíž je v tom, že projektant, který řeší pouze dokumentaci domu, obvykle nedá dostatečnou péči jeho architektonickému výrazu, prostorovému pojetí, umístění na pozemku apod. Obvykle pouze přejímá požadavky investora a soustředí se na zpracování dokumentace domu a případně následnému získání stavebního povolení. Je to pochopitelné, protože to je také jeho úkolem. Návrh domu je třeba s investorem podrobně konzultovat a na to obvykle není dotatek času ani motivace, protože případné úpravy dokumentace projektanta zdržují a jeho práci komplikují.

Pokud zpracování dokumentace domu předchází architektonický návrh, vzniká dostatek prostoru, aby se klient s domem seznámil, vyjádřil se k němu a hloubky ho pochopil. Architekt je schopen svůj návrh klientovi vysvětlit a graficky prezentovat způsobem, který je pro klienta pochopitelný. Architektonický návrh domu ale je také skvělým (smluvním) podkladem pro zpracování dokumentace, protože mnoho aspektů stavby je rozmyšlených už ve fázi návrhu a projektová dokumentace tak vzniká rychleji a levněji.

A věřte nebo ne, ve fázi návrhu může také architekt ušetřit klientovi nejvíce peněz, protože právě architektonický návrh, který definuje velikost domu, dispoziční a konstrukční řešení a další, má největší vliv na celkovou cenu domu. V projektové dokumentaci už lze průběžných úsporných úprav dělat minimálně a krom toho mají na celkové náklady jen malý vliv.

Viz také častý dotaz:
jak správně vybrat architekta

Určitě ano!

Jsme přesvědčeni, že prezentace architektonických návrhů směřuje právě tímto směrem.

Jako jedna z mála architektonických kanceláří nabízíme našim klientům možnost vnímat navrhovaný prostor a zažít v něm pomocí VR brýlí pocit fyzické přítomnosti. Může se v něm volně pohybovat, vnímat jeho rozměry a proporce, barvy a materiály a může dokonce měnit denní dobu a pozici slunce. To vše v reálném čase. Snáze tak pochopíte náš architektonický záměr a identifikujete své preference a požadavky, což nám usnadňuje společnou komunikaci a rychleji tak naplníme vaše očekávání.

Vyzkoušejte nezávazně prezentaci ve virtuální realitě! Na závěr úvodní konzultace vám ji zdarma představíme.

Viz také častý dotaz:
jestli potřebuji architektonický návrh domu / studii

Návrh díla / Studie stavby

Rozsah tzv. studie není Stavebním zákonem ani vyhláškou jednoznačně určen. Měl by však obsahovat jasnou tvarovou a funkční specifikaci daného díla.

V případě návrhu rodinného domu standardně předáváme klientovi v tištěné a elektronické podobě tento rozsah:

– průvodní zpráva
– situace domu ve vztahu k okolí
– půdorysy podlaží
– svislé řez(y) domem
– ortogonální pohledy na fasády
– fotorealistické vizualizace domu
– digitální 3D model domu

Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

Samostatně se tato dokumentace vydává v případě složitějších staveb nebo v případech náročnějšího povolování stavby.

Rozsah dokumentace dle vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění, příl.1.

Úplný přehled o obsahu dokumentace získáte zde.

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení

Jedná se o nejčastější dokumentaci vydávanou pro novostavby rodinných domů a menších staveb. Na základě této dokumentace lze také dopracovat rozpočet stavby a zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele.

Rozsah dokumentace dle vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění, příl.8.

Úplný přehled o obsahu dokumentace získáte zde.

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení

Vydává se v případech povolování stavebních úprav stávajících staveb. Na základě této dokumentace jze také dopracovat rozpočet stavby a zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele.

Rozsah dokumentace dle vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění, příl.12.

Úplný přehled o obsahu dokumentace získáte zde.

Projektová dokumentace pro provádění stavby

Vydává se při požadavku na podrobné zpracování prováděcího projektu. Na základě této dokumentace se také vytváří rozpočet stavby a zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele.

Rozsah dokumentace dle vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění, příl.13.

Úplný přehled o obsahu dokumentace získáte zde.

Viz také častý dotaz:
jaký rozsah projektové dokumentace zvolit

Na tuto otázku není jednoznačná obecná odpověď. Určení rozsahu projektové dokumentace totiž vyplývá z velikosti a technické náročnosti objektu, z prostředí, do kterého je objekt navrhován, a z podrobnosti dokumentace, kterou klient vyžaduje.

Uveďme tedy pro příklad tři stavby a rozsah dokumentace k nim potřebný. Stále se však jedná o zjednodušení bez širších souvislostí.

Interiér rodinného domu / Přestavba bytu

I drobná akce, jakou je přestavba bytu vyžaduje studii. Specifikuje charakter návrhu a je určena pro klienta, který si udělá přesnější představu o změnách. Pokud se jedná pouze o stavební úpravy bez dalšího návrhu interiéru, není nutné ji vydávat samostatně a je plynuje zapracována do další fáze dokumentace.

Pokud se však jedná o kompletní modernizaci, bez samostatně vydané studie může být klient z výsledku přestavby přinejmenším rozčarován, protože vypovídací hodnota další fáze dokumentace o vlastním vzhledu prostoru není velká.

Další fází je dokumentace pro provedení stavby, která je předána rozsahu adekvátním ke stavebním úpravám. Pokud bude v průběhu stavby zasahováno do nosných konstrukcí, je nutná dokumentace pro stavební povolení obsahující i výkazy výměr, na základě kterých lze vytvořit rozpočet stavby. Dokumentace pro provedení stavby může být v případě nutnosti použita i pro účely stavebního povolení. Stále se ale jedná o tu samou dokumentaci, která může být na základě požadavků úřadu pouze doplněna.

Novostavba rodinného domu

Klient, který staví rodinný dům, bude v každém případě potřebovat studii. Ta specifikuje dům jako celek, tedy jeho tvar, funkčnost, celkový výraz a vztah k okolí. Studie je určena především pro klienta, lze ji použít k úvodním konzultacím na stavebním úřadě.

Další fází je tzv. jednostupňová projektová dokumentace. Jedná se o dokumentaci pro umístění stavby a stavební povolení/ohlášení spojenou s dokumentací pro provedení stavby. Je určena pro projednání získání územního rozhodnutí a stavebního povolení a současně pro realizaci stavby. Jednostupňová dokumentace není Stavebním zákonem nijak specifikována. Ve skutečnosti se jedná o podrobněji rozpracovanou dokumentaci pro stavební povolení tak, aby bylo možné stavbu podle této dokumentace realizovat. Obsahuje výkazy výměr, na základě kterých lze vytvořit rozpočet stavby. Jednostupňová projektová dokumentace svým obsahem a užitím tak znamená pro klienta úsporu nákladů na projekt.

Novostavba bytového domu

Klient, který se rozhodne postavit bytový dům, bude v každém případě potřebovat studii stavby. Ta specifikuje dům jako celek, tedy jeho tvar, funkčnost, celkový výraz a vztah k okolí. Studie je určena pro klienta, ale u náročnějších staveb jako je tato, je vhodné konzultovat ji předem se stavebním úřadem. Tím je možné předejít případným nesrovnalostem.

Další fází je tzv. dokumentace pro územní řízení, která je u rozsáhlejších staveb vyžadována. Dokumentaci pro územní řízení lze spojit v opodstatněných případech s následující fází dokumentace, tedy dokumentací pro stavební povolení. Ta je určena pro úřady, které stavbu povolují, nebo se k ní vyjadřují. Mohou se tak vyjadřovat současně k oběma fázím dokumentace.

Další dokumentací, která je u rozsahu stavby bytového domu třeba jedokumentace pro provedení stavby. Zde se dopodrobna specifikuje vše, co neobsahovala dokumentace pro stavební povolení. Tato dokumentace obsahuje i výkazy výměr.

Ještě před realizací objektu je vhodná tzv. dokumentace pro výběr zhotovitele. V té jsou mimo jiné specifikovány standardy stavebních materiálů a prvků, které budou na stavbě použity, termíny předávání jednotlivých fází stavby a podobně. Především však obsahuje položkový rozpočet stavby. Ten je poté s dokumentací pro provedení stavby rozeslán potenciálním zhotovitelům stavby s výzvou k vytvoření cenových nabídek.

Poslední dokumentací by byla tzv. dokumentace skutečného provedení stavby, která je třeba ke kolaudačnímu řízení. Pokud však v průběhu stavby nedošlo ke změnám oproti projektu, dokumentace skutečného provedení stavby není nutná, nebo je výrazně zjednodušena.

Viz také častý dotaz:
k čemu je jaký stupeň dokumentace dobrý a co obsahuje

Časová náročnost na vyhotovení projektu se vždy odvíjí od jeho rozsahu. A to jak velikosti stavby, tak počtu jednotlivých projektových fází.

Orientačně lze odhad časové náročnosti stavby určit takto:

studie stavby / návrh díla

4-8 týdnů (v závislosti na požadavcích klienta)

dokumentace pro územní řízení

6 týdnů + doba na projednání s úřady

dokumentace pro stavební povolení / ohlášení stavby

8-12 týdnů + doba na projednání s úřady

dokumentace pro provedení stavby

8-16 týdnů

dokumentace pro výběr zhotovitele

2-4 týdny (v závislosti na rozsahu stavby)

dokumentace skutečného provedení stavby

2-4 týdny (v závislosti na změnách v projektu)

Viz také častý dotaz:
jaký rozsah projektové dokumentace zvolit

pasivní dům

Pasivní dům využívá pro své vytápění krom topného systému také vnějších zisků (ze slunečního záření) a vnitřních zisků (tepla vyzařovaného lidmi a spotřebiči). Díky velmi kvalitnímu zateplení a dalším prvkům tyto zisky neunikají ven a po většinu roku postačují k zajištění příjemné teploty v místnostech. Toto vše zvyšuje kvalitu bydlení v domě a mimo jiné i hodnotu nemovitosti.

Pasivní domy musí splňovat několik požadavků:

  • měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně 15 kWh/(m2a),
  • neprůvzdušnost obálky budovy n50 ověřená tlakovou zkouškou nesmí překročit hodnotu 0,6-1/hod, což znamená, že při přetlaku nebo podtlaku 50 Pa se nesmí za hodinu vyměnit netěs-nostmi v obálce více než 60 % vnitřního objemu vzduchu,
  • celková potřeba primární energie spojená s provozem budovy včetně domácích spotřebičů je nižší než 120 kWh/(m2a). Primární energie vyjadřuje množství energie spotřebované při výrobě určitého zdroje i se ztrátami při distribuci, a tudíž nám dává komplexnější pohled na spotřebu dle zvoleného zdroje. Použijeme-li jako zdroj například elektřinu, musíme díky neefektivní výrobě při výpočtu primární energie vynásobit výsledek třemi. V konečném důsledku to vyjadřuje i výši provozních nákladů ve vztahu  k použitému zdroji energie.

nízkoenergetický dům

Nízkoenergetický dům má hodnotu měrné potřeby tepla na vytápění maximálně 50 kWh/(m2a). Takový dům obsahuje v podstatě stejné komponenty jako dům pasivní, ale v menší míře. Oproti pasivního domu potřebuje větší zdroj tepla a náročnější otopný systém. Tím se do značné míry ve výsledku vyrovnávají investiční náklady, ale provozní zůstávají o poznání vyšší, než u domu pasivního.

Naše klienty proto motivujeme, aby při úvaze o jejich novém bydlení volili minimálně nízkonenergetický standard domu. Důvodem není pouze již zmíněný vysoký standard bydlení a úspornější provoz domu. Klademe důraz také na to, aby naše architektura byla environmentálně zodpovědná. Z tohoto přístupu budeme těžit všichni.

Pro stavbu energeticky úsporného domu také lze využít řadu státních dotací.

Prohlédněte si naše návrhy a realizace nízkoenergetických a pasivních rodinných domů!

honorář podle realizačních nákladů stavby

Tato forma výpočtu je vhodná pro stavby rodinných domů.

Podkladem pro honorář architekta je orientační specifikace stavby a předpokládané realizační náklady stavby. Pro rodinný dům je zjistíte na základě zadaných parametrů například v konfigurátoru domu. Pro další typy staveb z tabulek cenových ukazatelů pro daný rok. Dle těchto parametrů a zvolení rozsahu dokumentace lze dle honorářového řádu České komory architektů stanovit cenu za vyhotovení projektu.
K honoráři bude přičteno 21% DPH.

Zjistěte cenu za návrh rodinného domu v cenové kalkulačce přímo na našem webu!

honorář individuální

Tato forma výpočtu je vhodná pro úpravy interiérů. Je určena pro stavby s předpokládanými náklady stavby pod 1 mil. Kč se stanovuje honorář individuálně.
Například honorář za návrh interiéru spojený se stavebními úpravami bytu, ke kterým potřebujete i projektovou dokumentaci, je pak cca 5-10% z nákladů na jeho realizaci.
K honoráři bude přičteno 21% DPH.

Zjistěte cenu za návrh bytového interiéru v cenové kalkulace přímo na našem webu!

honorář dle hodinové sazby

Další možností, jak lze honorář architekta určit je hodinovou sazbou. Například u projektů menšího nebo předem neurčeného rozsahu.
K honoráři bude přičteno 21% DPH.

Hodinová sazba architekta / projektanta naší kanceláře se pohybuje v rozmezí 800-1000Kč/hod, v závislosti na rozsahu zakázky.
K honoráři bude přičteno 21% DPH.

Nevíte, kolik Vás bude projekt stát? Oslovte nás, rádi Vám předložíme cenovou nabídku na míru!

Viz také častý dotaz:
jak správně vybrat architekta

Ano.

Jako vodítko může posloužit výpočet orientačních nákladů z obestavěného prostoru stavby. Podkladem jsou cenové ukazatele ve stavebnictví, které jsou pravidelně aktualizovány. Jsou děleny podle oboru výstavby a konstrukčně materiálové charakteristiky.
Více informací o cenových ukazatelích získáte zde.

V případě rodinných domů lze využít i vcelku přehledného konfigurátoru domu dle zadaných parametrů.

Viz také častý dotaz:
jak nepřekročit cenu stavby stanovenou rozpočtem

Nejvhodnější cestou, jak zabránit navýšení předem stanoveného rozpočtu, nedodělkům a dodatečným nákladům na jejich odstranění, je průběžná kontrola stavby.

Pokud nejste odborník znalý ve výstavbě, může to být velmi náročné. Z toho důvodu je dobré si najmout stavební dozor. Ten figuruje jako zástupce klienta ve vztahu ke stavební firmě, případně i architektovi.

Je dobré mít se zástupcem stavební firmy od začátku jasno v tom, co je a co není v ceně za realizaci stavby obsaženo. Například k ceně získané orientačním výpočtem nákladů stavby z obestavěného prostoru musíte připočíst náklady na přípojky, oplocení a podobně. Je třeba zdůraznit, že tento výpočet je opravdu velice orientační a pro stavbu a průběžnou kontrolu jejích nákladů nepoužitelný.

Pro všechny stavby tak doporučujeme nechat specialistou zpracovat podrobný položkový rozpočet. Klientovi slouží k tomu, aby měl jasnou představu o budoucích realizačních nákladech stavby a současně ho využije i pro výběr stavební firmy. Rozpočet slouží pro jasné vymezení stavebních prací a množství materiálu a bývá nedílnou součástí smlouvy mezi klientem a stavební firmou. 

Pokud byl před začátkem stavby na základě podrobné projektové dokumentace vypracován specialistou položkový rozpočet, jedná se o ideální podklad pro plynulý průběh stavby a kontrolu nad jejími náklady.

Viz také častý dotaz:
k čemu je stavební dozor a co obnáší

Proces povolování stavby rodinného domu je náročnou disciplínou, která vyžaduje erudici v oboru a značnou dávku trpělivosti. Není výjimkou, že od dokončení projektové dokumentace k získání stavebního řízení uplyne i rok a více. Často z důvodu různých odvolání, která stavební řízení komplikují a tím i prodlužují. 

Situace je o to komplikovanější, že od počátku roku 2024 (resp. poloviny roku 2024) vchází v platnost nový stavební zákon, v jehož úvodních fázích implementace se vyřizování stanovisek a stavební řízení samotné spíše zkomplikuje.

Pro naši projekční kancelář zajišťuje kompletní inženýrskou činnost specializovaná firma, která s námi i naším klientem celý průběh projednání průběžně konzultuje a zaručuje co nejhladší průběh.

Tuto službu standardně nabízíme našim klientům bez ohledu na rozsahu zakázky a většina z nich ji i využívá.

Pokud si u nás povolení rodinného domu objednáte jako součást projekčních služeb, bude vás stát v závislosti na náročnosti stavby jednotky desítek tisíc. K ceně bude přičteno 21% DPH.

Viz také častý dotaz:
kdy potřebuji stavební povolení / ohlášení

Projednání projektu s úřady a získání patřičných povolení je obsahem služeb architekta. V závislosti na náročnosti stavby bývá občas projednávání projektu složitější a časově náročnější, než vlastní projektová příprava.

V případě, že budete chtít projednat projekt s úřady sami, předně je třeba určit, zdali bude nutné zajišťovat stavební povolení, ohlášení stavby, nebo zdali nebude nutné zajišťovat ani jedno.

Odpověď lze nalézt ve stavebním zákoně:
§103 specifikuje stavby, terénní úpravy a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení
§104 specifikuje stavby vyžadující pouze ohlášení
§107 popisuje posouzení ohlášení stavebním úřadem a rozhodnutí o zahájení stavebního řízení

není nutné ani ohlášení, ani stavební povolení, když…

Výčet staveb a stavebních úprav nevyžadujících ohlášení ani stavební povolení získáte zde.

Viz také častý dotaz:
jaký je proces povolování rodinného domu

Pro vhodný výběr stavební firmy platí totéž, jako pro výběr architekta. Informace. Pokud klient dostane na stavební firmu od někoho solidního referenci, je to ideální.

Stavební firmu můžete vybrat i sami a to na základě cenových nabídek.

Obecně platí, že příliš nízká cena je podezřelá. U stavební firmy to platí dvojnásob, protože vám může velmi zkomplikovat život. Dobré je mít předem představu o reálných nákladech. Tu získáte poté, co si necháte specialistou vytvořit položkový rozpočet.

Je vhodné ho pak přiložit k žádosti o cenové nabídky nebo na jeho základě nechat u architekta u větších a složitějších staveb vyhotovit dokumentaci pro výběr zhotovitele. V ní budou podrobně specifikovány veškeré požadavky, které na stavební firmu a zvolený standard kladete, včetně termínu předání stavby.

Po výběru zhotovitele je nezbytné správně sepsat se stavební firmou smlouvu o dílo. Při její přípravě vám můžeme být nápomocni buď my nebo případně stavební dozor, pokud si jej pro kontrolu stavby objednáte.

Viz také častý dotaz:
k čemu je stavební dozor a co obnáší

V první řadě je třeba rozlišovat tzv. „autorský dozor projektanta“ a„stavební dozor“.

autorský dozor

Autorský dozor spočívá v průběžné kontrole stavby z hlediska souladu s projektovou dokumentaci, podání vysvětlení projektové dokumentace klientovi či stavební firmě, případně dopracování projektové dokumentace, pokud je třeba. Dohlíží také na dodržení provádění stavby s přihlédnutím k podmínkám stavebního povolení, posuzování návrhů dodavatelů na změny v dokumentaci a do značné míry může klienta v komunikaci se stavební firmou i zastoupit.

stavební dozor

Úkolem osoby vykonávající stavební dozor je zastupovat svého klienta / investora ve vztahu ke stavební firmě, případně i architektovi.

Zde jsou některé činnosti, které osoba vykonávající stavební dozor obvykle nabízí:

– kontrola projektové dokumentace, případně návrhy na její úpravu
– pomoc při výběru dodavatele
– pomoc při tvorbě smlouvy s dodavatelem stavby
– sledování postupu provádění stavby dle projektové dokumentace
– informování investora o postupu prací a případných požadavcích dodavatele na navýšení ceny
– vedení stavebního deníku a zajištění konání kontrolních dnů stavby
– řešení případných změn stavby v součinnosti s projektantem
– spolupráce při předání díla investorovi
– obstarání kolaudačního souhlasu
– pomoc při uvedení stavby do provozu

Vzhledem k tomu, že se investoři snaží na projektu co nejvíce ušetřit, obvykle vyžadují jen základní a co nejlevnější dokumentaci. Při realizaci ovšem narazí na zásadní problém. Vzhledem k nedostatečné specifikaci projektu stavební firma nerealizuje stavbu v jimi očekávané kvalitě ani rozsahu. A pokud ano, považuje práce nespecifikované v projektu za vícenáklady a požaduje na investorovi jejich úhradu. Stavební dozor nezávislý na stavební firmě a zastupující investora pak může vést se stavební firmou odbornou debatu a vyvarovat se zbytečným střetům nebo v krajním případě nedokončení díla.

Obvyklá honorářová sazba osoby vykonávající stavební dozor je cca 800Kč/hod.

Prostřednictvím našich služeb vám můžete kvalitní kontrolu průběhu stavby nabídnout.

Viz také častý dotaz:
jak správně vybrat zhotovitele stavby

Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Napište nám!